Natječaji

os 23 siječnja do 31.siječnja 2023 otvoren je natječaj za spremačicu (NATJEČAJ – BANDO spremačica 2023 – donna delle pulizie)

od 25.studenog 2022. do 3.prosinca 2022. otvoren je natječaj za 2 odgojitelja na određeno vrijeme – zamjena (NATJEČAJ – BANDO 3 educatore – odgojitelj)

Od 5. do 13. listopada otvoren je slijedeći natječaj:
NATJEČAJ – BANDO 2 spremačica – donna delle pulizie

Od dana 23.06.2023. otvoren je slijedeći natječaj:
NATJEČAJ – BANDO educatore sostituzione – odgojitelj zamjena

Od 1.06.2022. otvoreni su slijedeći natječaji:

NATJEČAJ – BANDO spremačica – donna delle pulizie

NATJEČAJ – BANDO educatore – odgojitelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br.10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće TDV-GII „Naridola“ Rovinj-Rovigno raspisuje

NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: odgojitelj

1 izvršitelj na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za bolovanje i porodiljni dopust

UVIJETI: VI stupanj stručne spreme (VŠS): odgojitelj predškolske djece

Pisanoj zamolbi kandidati moraju priložiti slijedeće:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu
– Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, a ne stariji od dana raspisivanja natječaja
– Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno određenim člankom 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13):
a) Potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25.stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana raspisivanja natječaja
b) Potvrda nadležnog suda da se ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavak 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana raspisivanja natječaja
c) Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariji od dana raspisivanja natječaja
– Dokaz o ispunjavanju uvjeta Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

– Dokaz o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je priložiti prije sklapanja ugovora o radu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Sve tražene dokumente i dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike istih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata koja je pristigla unutar roka natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i dokaze. Neuredne, odnosno nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je od 9.svibnja 2022. do 16.svibnja.2022.
Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu TDV – GII „Naridola“ Rovinj-Rovigno, Omladinska 20 s naznakom „prijava za natječaj za odgojitelja“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni poštom u roku od osam (15) dana od donošenja odluke, a izabrani kandidat i dostavom pisane odluke o odabiru.

UPRAVNO VIJEĆE

NATJEČAJ – CONCORSO (NATJEČAJ – BANDO educatore – odgojitelj)

Skip to content