Natječaji

Od 17. do 24. lipnja 2024.godine otvoren je slijedeći natječaj (03-24)

Od 22. do 29. travnja 2024.godine otvoren je slijedeći natječaj (02-24)

Od 14. do 22. ožujka 2024. godine otvoren je slijedeći natječaj (01-24)
Molbe se mogu predati u tajništvo radnim danom od 8:00 do 14:00 sati

Od 6. do 15.prosinca 2023. otvoren je slijedeći natječaj – NATJEČAJ – BANDO educatore – odgojitelj
MOLBE SE MOGU PREDATI U TAJNIŠTVO OD 8:00 DO 14:00 SATI

obavijest o rezultatima natječaja – avviso sui risultati del concorso
OD 13. DO 22. STUDENOG 2023. OTVORENI SU SLIJEDEĆI NATJEČAJI:
NATJEČAJ – BANDO ADMINISTRATIVNI DJELATNIK – SEGRETARIO AMMINISTRATORE
NATJEČAJ – BANDO educatore sostituzione – odgojitelj zamjena
MOLBE SE MOGU PREDATI U TAJNIŠTVO OD 8:00 DO 14:00 SATI

OD 9. DO 17. LISTOPADA 2023. OTVOREN JE NATJEČAJ ZA 1 ODGOJITELJA PRIPRAVNIKA
NATJEČAJ – BANDO educatore tirocinante – odgojitelj pripravnik

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 33. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj-Rovigno (Ur.broj: 01-22/06, Urbroj: 01-67/07, Klasa/Classe: 601-02/14-01/46 Urbroj/Nro.prot: 2171-01-20-14-1, Klasa/Classe: 012-03/19/01/01 Urbroj/Nro.prot: 2171-01-20-19-01 i Klasa/Classe: 011-03/23-01/01, Urbroj/Nro.prot: 2171-01-20-23-05) te odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj-Rovigno od dana 10. srpnja 2023. godine, Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja
Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno –
Giardino d’infanzia italiano “Naridola“Rovinj-Rovigno

Radno mjesto: RAVNATELJ/ICA
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI:

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja/ice ili stručnog suradnika/ice u dječjem vrtiću, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij ili
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgajatelja ili
e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
– položen stručni ispit za odgojitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit sukladno članku 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja/ice ili stručnog suradnika/ice,
– aktivno poznavanje hrvatskog i talijanskog jezika te ispunjavanje uvjeta iz članka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00 i 56/00)

Za ravnatelja/icu ne može biti imenovana osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke vezano za kaznena i prekršajna djela navedena u važećim odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).
Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08 i 69/17).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, br. 133/97 i 4/98),
4. dokaz o državljanstvu,
5. dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili preslika radne knjižice) (ne stariji od dana objave natječaja),
6. potvrdu/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja),
7. potvrda/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja),
8. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od dana objave natječaja)
9. izjava kandidata o nepostojanju zapreke iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana) Obrazac izjave može se preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića www.naridola.eu
10. dokaz o aktivnom poznavanju hrvatskog i talijanskog jezika
11. dokaz o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je priložiti prije sklapanja ugovora o radu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/21 ), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49.stavka 1. Zakona civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Sve tražene dokumente i dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike istih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata koja je pristigla unutar roka natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i dokaze. Neuredne, odnosno nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na adresu Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj-Rovigno, 52210 Rovinj-Rovigno, Omladinska 20, s naznakom “prijava na natječaj za ravnatelja”.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj-Rovigno.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Talijanskom dječjem vrtiću „Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj-Rovigno da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima vrtića.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke kandidat može vidjeti na mrežnim stranicama TDV-GII „Naridola“ Rovinj-Rovigno: www.naridola.eu.

UPRAVNO VIJEĆE
TDV-GII „NARIDOLA“ ROVINJ-ROVIGNO
KLASA: 007-03/23-01/01
UR.BROJ: 2171-01-20-23-01
Rovinj, 14.07.2023.

HR – Obrazac – izjave o nepostojanju zapreke

Od 12. do 20.srpnja 2023. otvoren je natječaj za zamjenu za porodiljni dopust odgojiteljice:
NATJEČAJ – BANDO educatore sostituzione maternita – odgojitelj zamjena porodiljni

Skip to content