Upisi

TDV – GII „Naridola“
Rovinj – Rovigno
Omladinska 20
Klasa: 601-02/22-17/01
Urbroj: 2171-01-20-22-03
Rovinj-Rovigno, 14.06.2022.

In base all’articolo 15 del Regolamento per le iscrizioni dei bambini nel TDV-GII „Naridola“ Rovinj-Rovigno, il Consiglio di amministrazione alla seduta tenutasi in dana 13.06.2022. ha portato la seguente lista delle priorità:
Na temelju članka 15. Pravilnika o upisu djece u TDV-GII „Naridola“ Rovinj-Rovigno, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13.06.2022 donosi slijedeću listu prioriteta:
I.
LISTA DELLE PRIORITA’ – LISTA PRIORITETA
ISCRIZIONI 2022/2023
UPISI 2022/2023

VALLE – BALE
1. 2171-01-20-22-34 30
2. 2171-01-20-22-12 30
3. 2171-01-20-22-09 30
4. 2171-01-20-22-36 15

Acquisiscono il diritto di iscrizione i bambini in lista dal nro. 1 al nro. 4.
Pravo na upis ostvaruju djeca od rednog broja 1. do rednog broja 4.

NIDO – JASLICE (8 posti – 8 mjesta)

1. 2171-01-20-22-08 32
2. 2171-01-20-22-01 30
3. 2171-01-20-22-29 30
4. 2171-01-20-22-30 30
5. 2171-01-20-22-05 30
6. 2171-01-20-22-04 30
7. 2171-01-20-22-26 30
8. 2171-01-20-22-32 15
LISTA DI ATTESA – LISTA ČEKANJA:
9. 2171-01-20-22-22 15
10. 2171-01-20-22-20 15
11. 2171-01-20-22-11 15
Acquisiscono il diritto di iscrizione i bambini in lista dal nro. 1 al nro. 8.
Pravo na upis ostvaruju djeca od rednog broja 1. do rednog broja 8.

I bambini che non hanno ottenuto il diritto di iscrizione rimangono in lista di attesa fino alla disponibilità di posti liberi.
Djeca koja nisu ostvarila pravo na upis ostaju na listi čekanja do pojave novih slobodnih mjesta.

II.

Vengono rifiutate le domande di iscrizione dei seguenti bambini perchè non adempiono alle condizioni del Concorso:
Radi neispunjavanja uvjeta natječaja odbijaju se zahtjevi za upis i uvrštavanje na listu prioriteta slijedeće djece:

FUORI CONCORSO (PER ETA’) – IZVAN NATJEČAJA (PO DOBI)
1. 2171-01-20-22-25
2. 2171-01-20-22-06
3. 2171-01-20-22-24
4. 2171-01-20-22-21
5. 2171-01-20-22-07
6. 2171-01-20-22-03
7. 2171-01-20-22-23
8. 2171-01-20-22-28
9. 2171-01-20-22-33
10. 2171-01-20-22-02
11. 2171-01-20-22-10
12. 2171-01-20-22-27
13. 2171-01-20-22-35
14. 2171-01-20-22-31

III.
Ai bambini che non hanno ottenuto il diritto di iscrizione per età perchè non compiono un (1) anno di età fino al 31.08.2022. verrà assegnato il punteggio nel momento in cui compieranno un (1) anno e verranno inseriti nella Lista delle priorità.
Djeca čiji su zahtjevi odbijeni zbog neispunjavanja uvjeta navršene (1) godine života do 31.08.2022. godine, bit će bodovana i uvrštena u listu prioriteta u trenutku navršavanja jedne (1) godine života.

IV.
Questa Lista delle priorità verrà affissa agli albi dell’asilo e sulle pagine web www.naridola.eu.
Ova Lista prioriteta bit će izložena na oglasnim pločama vrtića te na web stranici www.naridola.eu.

V.
Ogni genitore/tutore ha diritto di presentare ricorso entro quindici (15 giorni) dalla pubblicazione della Lista prioritaria. I ricorsi vanno inviati in forma scritta al Consiglio di amministrazione, di persona o tramite posta al TDV-GII „Naridola“ Rovigno, Viale della gioventù 20. Il Consiglio di amministrazione risponderà ai ricorsi entro quindici (15) giorni dallo scadere del termine di ricorso.
Protiv Liste prioriteta nezadovoljan roditelj/skrbnik ima pravo podnijeti prigovor u roku od petnaest (15) dana objave Liste. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Ustanove u pisanom obliku, osobno ili putem pošte na adresu TDV-GII „Naridola“Rovinj, Omladinska 20. Upravno vijeće će odluku o prigovoru donijeti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za prigovore.
VI.
Questa Lista della priorità diventa definitiva allo scadere del termine di ricorso ovvero allo scadere del termine di risposta al ricorso.

Ova Lista prioriteta postaje konačna po isteku roka za podnošenje prigovora odnosno do isteka roka donošenja odluke o prigovorima.

Upravno vijeće
Il Consiglio di amministrazione

Natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2022-2023 otvara se danas 12.svibnja 2022. i ostaje otvoren 15 dana. Molimo zainteresirane roditelje da popune upitnik i donesu potrebne dokumente za natječaj u ustanovu najkasnije do petka, 27.svibnja 2022.

Natječaj za upis djece 2022-23

UPITNIK – QUESTIONARIO 2022-23

ZA UPISE STRANKE SE PRIMAJU NA ULAZU U USTANOVU OD 9:00 DO 14:00

Skip to content