Upisi

LISTA PRIORITETA ZA UPISE U PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021 (LISTA PRIORITETA 2020 – LISTA DELLE PRIORITA 2020)

AVVISO –OBAVIJEST

PER LE ISCRIZIONI LE PARTI SI RICEVONO IN SEGRETERIA DALLE ORE 9:00 ALLE 14:00

ZA UPISE STRANKE SE PRIMAJU U TAJNIŠTVU OD 9:00 DO 14:00

UPITNIK – QUESTIONARIO 2019-20

Na temelju članka 5. Obveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d´infanzia „Neven“ Rovigno i Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno (Službeni glasnik» Grada Rovinja-Rovigno od 06.05.2016). godine te članka 4. Pravilnika o upisu djece u Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj-Rovigno od 24.05.2016.godine, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ Rovinj – Rovigno objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U TDV „NARIDOLA“ ROVINJ – ROVIGNO
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021.

I.
Oglašavaju se slobodna upisna mjesta za upis djece u redoviti cjelodnevni 10-satni
odgojno obrazovni program djece jasličkog i vrtićkog uzrasta:
U MATIČNOM VRTIĆU ROVINJ:
• 7 upisnih mjesta za djecu jasličkog uzrasta rođenu od 01.09.2017. do 31.08.2019. godine

U PODRUČNOM OBJEKTU U BALAMA
• 5 upisnih mjesta za djecu vrtićkog uzrasta rođenu od 01.04.2014. do 31.08.2017. godine
II.
Pravo na upis imaju djeca od navršene jedne godine života pa do polaska u osnovnu školu.
Dijete i roditelji moraju u vrijeme podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić imati prebivalište na području jedinice lokalne samouprave na kojem se nalazi dječji vrtić ili područni vrtić tog dječjeg vrtića ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području te jedinice lokalne samouprave
III.
Rok za podnošenje zahtjeva za upis djeteta je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog
Natječaja na oglasnim pločama Ustanove te internetskoj stranici Ustanove www.naridola.eu.

IV.
Zahtjev za upis djeteta podnosi se na propisanom obrascu kojeg roditelj/skrbnik djeteta može preuzeti u Službi administracije u sjedištu Ustanove u Rovinju, Omladinska 20, i u područnom objektu u Balama ili na internetskoj stranici Ustanove www.naridola.eu.

V.
Uz zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik je obvezan priložiti dokaze o činjenicama bitnim za
ostvarivanje prednosti pri upisu:
– izvadak iz matice rođenih (presliku)
– dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja/skrbnika (presliku osobne iskaznice oba roditelja, samohranog roditelja, udomitelja ili skrbnika ili potvrdu o prebivalištu MUP-a)
– dokaz o statusu roditelja kao žrtve ili invalida Domovinskog rata (presliku)
– dokaz o zaposlenosti roditelja – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO-a – ne stariju od prvog dana raspisivanja ovog Natječaja (izvornik)
– potvrdu fakulteta da je roditelj redovni student ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja natječaja (izvornik)
– presliku rodnih listova ili izvoda iz matice rođenih za svako dijete iz obitelji s troje ili više djece,
– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da je samohrani roditelj te da sam skrbi o djetetu i ne prima novčanu pomoć od drugog roditelja (izvornik) ili drugi dokaz ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb (izvornik)
– za jednoroditeljsku obitelj presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb (izvornik)
– potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb za dijete u udomiteljskoj obitelji ili uzeto na uzdržavanje
– presliku rješenja o priznavanju doplatka za djecu
– liječnička dokumentacija i/ili mišljenje/preporuka centra za socijalnu skrb u koliko postoje teški zdravstveni i/ili socijalni uvjeti u obitelji djeteta.

VI.
Prednost pri upisu određuje se se prema ostvarenom ukupnom broju bodova primjenom slijedećih kriterija:
1. Djeca pripadnika talijanske nacionalne manjine 15 bodova
2. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 15 bodova
1. Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena ili je jedan od
roditelja redoviti student 15 bodova
2. Djeca samohranih roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji
s time da je roditelj u radnom odnosu 15 bodova
3. Djeca iz udomiteljskih obitelji ili dijete uzeto na uzdržavanje 5 bodova
4. Djeca iz obitelji s troje ili više djece ukoliko se redovito školuju 5 bodova
5. Djeca iz obitelji s teškim zdravstvenim i/ili socijalnim uvjetima
(uz dokumentaciju liječnika ili socijalne službe) 5 bodova
6. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu 2 boda
7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 2 boda
.

VII.
Zahtjevi za upis sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Službu administracije u sjedištu ustanove u Rovinju, Omladinska 20 ili preporučeno poštom na adresu:
Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ Rovinj – Rovigno, Omladinska 20, s naznakom “Zahtjev za upis djece za pedagošku godinu 2020/2021.

VIII.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati niti bodovati.
Zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog Natječaja biti će odbijeni.

IX.
Lista redoslijeda prvenstva djece sa ostvarenim brojem bodova te rezultatima upisa i rasporedom djece po odgojnim skupinama i objektima biti će objavljena na oglasnim pločama svih objekata Ustanove te na internetskoj stranici Ustanove www.naridola.eu najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka natječaja.
Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na isti način u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Listu redoslijeda prvenstva .

Upravno vijeće