Index

Na temelju članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.), te članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj 107/14.) Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia italiano “Naridola ” Rovinj-Rovigno objavljuje

POZIV
ZA UPISE U OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023/2024

Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitoga programa dječjeg vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2023/2024.

Zahtjev za upis predaje se od 21. do 29. rujna 2022. godine u vremenu od 8,30-12,00 sati u tajništvu vrtića TDV – GII “Naridola”, Omladinska 20, Rovinj – Rovigno .

Dokumenti potrebni za upis:

1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (preuzeti u tajništvu vrtića ili na web stranicama)
2. Uvjerenja o prebivalištu roditelja
3. Preslika izvatka iz matice rođenih za dijete (neovisno o datumu izdavanja);
4. Potvrda nadležnog pedijatra za pohađanje dječjeg vrtića i potvrda o cijepljenju.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u vrtiću na broj 830 138.

Ravnateljica: Susanna Godena

UPITNIK PREDŠKOLA – QUESTIONARIO PRESCOLARI

Skip to content